verloskundige praktijk rond

Betalingsvoorwaarden

Verloskundige zorg is in het verplichte basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Als zwangere en aanstaande ouder(s) ben je dan ook volledig verzekerd voor deze zorg. Dit geldt ook voor de counseling over prenatale screening, alle echo’s die je bij ons op indicatie krijgt in de zwangerschap en voor de 20-weken echo.

 

Ben je niet verzekerd of heb je een basispakket op basis van restitutie gelden de onderstaande betalingsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. 

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden: 

Betalingstermijn 

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting. 

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. 

Invorderingskosten 
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat. 

Bewijs 
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert. 

Geschillenregeling 
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht. 

test ×

Awesome. I have it.

Your couch. It is mine.

Im a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins

×